نابغه ی کارآفرینی
خلاصه :
  پیتر جونز ، کارآفرین صاحب نام انگلیسی که به گفته خودش از کودکی علاقه شدیدی به کسب و کار و پول درآوردن داشته است ، در این کتاب تعریف کاملا جدیدی از کارآفرینی ارائه می کند. پیتر جونز با صراحت و صداقت اذعان می دارد که در تمام عمرش هیچ کتابی در زمینه مدیریت مطالعه نکرده و در کسب و کار خود پیرو فلسفه و اندیشه های مدیریتی هیچکدام از استادان علم مدیریت نبوده و هر آنچه در کتابش ذکر می کند، حاصل شکست ها و موفقیت های شخصی خودش در عرصه کسب و کار بوده است.
شماره : 6

تاریخ انتشار : 1393/12/23

موضوع : مدیریت و کارآفرینی

کلیدواژه ها : نابغه ی کارآفرینی
 
نویسندگان :پیتر جونز