فرار از سیا
خلاصه :
 خلاصه : در ماه نوامبر سال 1985 سرهنگ ویتالی یورچنکو عضو عالی رتبه سازمان کی . جی . بی و مسئول امور امنیتی سفارت شوروی در واشنگتن که به آمریکا پناهنده شده بود ، به مامور محافظ خود از سازمان سیا، در رستوران فرانسوی او – پیه – دوکوشان می گوید که مایل است برای هواخوری از رستوران بیرون برود. یورچنکو به هنگام ترک رستوران به مامور سیا می گوید اگر من بعد از هواخوری به رستوران بازنگشتم، گناهی متوجه تو نخواهد بود...
شماره : 3

تاریخ انتشار : 1393/12/23

موضوع : رمان واقعی

کلیدواژه ها :
 
نویسندگان :رونالد کسلر